top of page

Sociale veiligheid monitoren

Vanaf augustus 2015 is de wet Sociale Veiligheid Scholen actief. Schoolbesturen zijn verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen, zoals het jaarlijks monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen. De Onderwijsinspectie houdt hier toezicht op. 

Voor de meeste scholen die werkten met Kwaliteitscholen veranderde er niet veel, in die zin dat zij al regelmatig onderzoek doen naar de veiligheidsbeleving van leerlingen. Dat maakt onderdeel uit van de standaardlijst Tevredenheid Leerlingen. Deze vragenlijst combineert de kwaliteitsgebieden van de inspectie, schoolklimaat en veiligheid en Vensters. Met deze vragenlijst kan een school zowel een smalle als brede versie, die beide "inspectie-proof" zijn, afnemen. 

Elk jaar krijgt de inspectie de resultaten van de scholen toegezonden (indien scholen dat willen).

Er zijn nog andere vragenlijsten in Kwaliteitscholen met vragen over sociale veiligheid, ook onder medewerkers:

 

  • Tevredenheid Leerlingen

  • Tevredenheid Ouders 

  • Studiemotivatie en Sociaal Welbevinden 

  • Quickscan Medewerkersonderzoek (personeel)

In 2013 is de Pestindicator toegevoegd aan de vragenlijsten. Vanaf schooljaar 2015 is deze nog in te zien bij Tevredenheid Leerlingen en Tevredenheid Ouders. Het is tevens toegevoegd aan Studiemotivatie & Sociaal Welbevinden. Dat laatste is niet-anoniem.

 

Voor klanten is een handleiding beschikbaar hoe de vragenlijsten ingezet kunnen worden en welke plaats de resultaten hebben in de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie. 

bottom of page