top of page

Informatie voor ouders

Geachte ouder, 

Scholen maken steeds meer werk van kwaliteitszorg. Net als in het bedrijfsleven en bijvoorbeeld de gezondheidszorg worden scholen door wetgeving gedwongen verantwoording af te leggen van hun beleid. Niet alleen aan de overheid, maar ook aan de afnemers: leerlingen en ouders. Met Kwaliteitscholen heeft uw school voor een instrument gekozen waarmee zij de kwaliteit van onderwijs kunnen meten, evalueren en sturen.

 
Volgens een onderwijsinstelling worden bij kwaliteitszorg vijf vragen gesteld en beantwoord: 
1.   Doet de school de goede dingen? 
2.   Doet de school de dingen goed? 
3.   Hoe weet de school dat? 
4.   Vinden anderen dat ook? 
5.   Wat doet de school met die wetenschap?


Kortom: kwaliteitszorg is een kwestie van jezelf (directie, personeel) en de betrokkenen (leerlingen, ouders) vragen stellen, antwoorden zoeken met valide meetinstrumenten en de resultaten communiceren en omzetten in beleid. Beleid dat controleerbaar moet zijn. En dat moet regelmatig gebeuren, of zoals men het formeel formuleert, "met behulp van een beleidscyclus (planning- en control-cyclus)". Kwaliteitscholen is een geïntegreerd systeem voor onderzoeken en testen, voor archivering van onderzoeksgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers, nieuwe en ex-leerlingen. Scholen die gebruik maken van Kwaliteitscholen maken serieus werk van kwaliteitszorg. En dat is een grote stap voorwaarts, omdat de school actief probeert haar kwaliteit te verbeteren. Veel onderzoeken sluiten ook aan op het onderzoekskader van de onderwijsinspectie, wat een extra borging van de kwaliteit betekent.

De onderzoeksmodule waar de school (en ouders) gebruik van kan maken kent meer dan 100 standaardonderzoeken: 
- van ouders over school: zoals Tevredenheid Ouders (met vertaling in het Engels, Frans, Arabisch en Oekraïens), evaluatie examens, oud-ouders, functioneren mentoraat, evaluatie mentorgesprek, tto (er zijn 21 onderzoeken voor ouders)
- van ouders over eigen kind: faalangst, leerstijlen 
- van leerling over school: Tevredenheid Leerlingen, burgerschap evaluatie leerlingen, monitoring veiligheid scholen, brugklasleerlingen, schoolverlaters, profiel- en sectorkeuze, begeleiding. Voor ISK leerlingen is er een vragenlijst Tevredenheid leerlingen EOA met vertaling in het Engels, Oekraïens, Arabisch en Tigryna.
- van leerling over zichzelf: studiemotivatie & sociaal welbevinden, vaardigheden en gedrag, studie- en beroepskeuze, profiel- en sectorkeuze
- van leerling over personeel: competentiewaardering, faalangst
- van leerlingen over toetsen: evaluatie schoolexamens en toetsen
- van personeel over zichzelf: competentiewaardering zelf 
- van personeel over personeel: competentiewaardering collega's 
- van personeel over leerling: vaardigheden en gedrag, determinatie overgang, leerstijlen 
- van personeel over school: Quickscan Medewerkersonderzoek, evaluatie nieuwe docenten, monitoring LIO 
- van directie over personeel: competentiewaardering medewerker.


U begrijpt dat een school keuzes zal moeten maken, deze onderzoeken kunnen niet allemaal afgenomen worden. Maar van sommige zult u zeker gevraagd worden om medewerking. Ons advies is: doet u dat vooral. Op die manier kan de school het onderwijs aan uw kind verbeteren, en daar gaat het allemaal om. 

Met vriendelijke groet, 

Bert Both

Directeur Kwaliteitscholen

Over de anonimiteit: soms krijgen wij of de school een mailtje van een ouder met de volgende vraag: "Onlangs heb ik de tevredenheidsenquete ingevuld via de website van de school. In de begeleidende brief stond dat dit geheel anoniem zou zijn. Tot mijn verbazing kreeg ik een herinneringsmail. Hoe weten ze dat dan? Zou u mij kunnen uitleggen hoe het zit met de anonimiteit?"

 

Antwoord: elke gebruiker kan een onderzoek maar één keer invullen. De gebruiker krijgt bij het invullen van een vragenlijst een bericht of een onderzoek anoniem is of niet. Niemand van de school, ook de applicatiebeheerder niet, ziet wat een deelnemer heeft ingevuld bij een anoniem onderzoek. De applicatiebeheerder kan zien wie de deelnemers zijn van een onderzoek, maar niet wie het heeft ingevuld en wat diegene heeft ingevuld. Dat is afgeschermd en vastgelegd in allerlei protocollen. Resultaten zijn pas inzichtelijk bij minimaal 5 respondenten. Een applicatiebeheerder kan een herinneringsmail sturen naar deelnemers die het onderzoek nog niet hebben ingevuld, maar kan niet zien naar wie de herinneringsmail wordt gestuurd. 

Kortom: een school ziet alleen de algemene scores, niet van individuele personen. Welke gebruikers resultaten mogen zien, is aan de school. Meestal zijn dat de directieleden, sommige scholen laten bij een leerlingtevredenheidsonderzoek ook de leerlingen zelf naar de (nogmaals: algemene) resultaten kijken, we adviseren scholen om bij onderzoeken onder ouders de ouderraad erbij te betrekken.  

Mocht u toch nog vragen hebben over dit onderwerp, bel gerust of stuur een e-mail.

 

bottom of page