top of page

Integrale kwaliteitszorg

De missie van Kwaliteitscholen is "ondersteuning bieden aan scholen, zodat besturen, directies en medewerkers onderbouwd met betrouwbare cijfers beslissingen kunnen nemen, die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren".

Kwaliteitscholen is een integraal systeem van kwaliteitszorg en -controle. Deze internettoepassing biedt een totaaloplossing, is zowel voor sturing van strategisch beleid als een instrument dat teamleiders en mentoren kunnen gebruiken om de kwaliteit te verbeteren. Het is zowel voor leerlingen om hun mening te kunnen geven als voor docenten om zichzelf te evalueren.

Vragenlijsten

​​

Kwaliteitscholen heeft meer dan 100 vragenlijsten ontwikkeld, waarmee u de kwaliteit van uw schoolorganisatie en medewerkers in beeld brengt. Met deze vragenlijsten kunt u de aspecten die de inspectie hanteert voor 65% invullen. 

 

Benchmark
Veel onderzoeken van Kwaliteitscholen geven een benchmark, onmisbaar om zekere kengetallen op waarde te schatten. Daarnaast ontstaat er een schooleigen benchmark: de uitslag van eerdere onderzoeken. 

Bijvoorbeeld

De uitslag van een Leerlingtevredenheidsmeting van klas 1A wordt vergeleken met het schooleigen leerjaar, met de schoollocatie, de school, de totale responsgroep van scholen en met de vorige meting. Zo wordt kwaliteit op micro-, meso- en macroniveau (dus tactisch en strategisch) door alle lagen van de schoolorganisatie heen gemanaged. Iedereen spreekt dezelfde taal, iedereen weet waar het om gaat, er is geen plaats voor misverstanden.

Verantwoording

​​

De kwaliteit van een sociaalwetenschappelijk onderzoek berust in de basis op twee pijlers: de validiteit en de betrouwbaarheid.

 

Validiteit verwijst naar de accuratesse van een onderzoek. Een valide onderzoek geeft een goed antwoord op de vraag: “meet je wat je wilt meten?”. 

 

Betrouwbaarheid verwijst naar de consistentie van de resultaten. Een betrouwbaar onderzoek geeft een voldoende antwoord op de vraag: “meet je steeds hetzelfde?”. Meer info: hier.


Er zijn meerdere aspecten toe te kennen aan zowel de betrouwbaarheid als de validiteit van een onderzoek. Vaak zijn de aspecten ook onderling verbonden. Zo betekent bijvoorbeeld een vermindering van de split-half betrouwbaarheid, dat de resultaten minder generaliseerbaar zijn, wat betekent dat de externe validiteit lager uit valt. 
Hieronder worden de verscheidene validiteits-vormen kort behandeld.

Voor meer info over methodologische verantwoording, klik hier

Resultaten

​​

Er is een krachtige rapportgenerator waarmee rapporten opgevraagd kunnen worden in Kwaliteitscholen: 

  1. Van algemene resultaten. 

  2. Van zelfevaluaties 

  3. Van geëvalueerde personen. 

  4. Van kengetallen van locaties, leerjaren, schooltypen, klassen en teams. 

  5. Van de Prognosetool.

Er zijn uitsplitsingen van resultaten mogelijk op allerlei niveaus, van locaties, klassen, schooltypes, leerjaren, periodes en nog meer. De rapporten worden weergegeven met tabellen. De opmerkingen worden gerubriceerd. 

Veel gebruikt zijn de zogenaamde ‘wolkjes’ en ‘zonnetjes’, maar men kan ook andere symbolen kiezen. 

bottom of page