top of page

Algemene voorwaarden

Voor de licentie gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Met ondertekening van de licentie verklaart een licentienemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Aansluitend verwijzen we naar de verwerkersovereenkomsten: Kwaliteitscholen is aangemeld bij het privacyconvenant

Betreft: Algemene voorwaarden van Kwaliteitscholen
Bedrijf: Kwaliteitscholen, Röntgenlaan 1, 2719 DX  Zoetermeer
Contactpersoon: H.T. Both 
Datum: 18 mei 2007

Aanpassing: 7-7-2015 toegevoegd: artikel 3.3 en 3.4. 

Aanpassing: 10-5-2017: toegevoegd: artikel 17

Aanpassing: 18-10-2023: adres Kwaliteitscholen gewijzigd. Artikel 14 lid 3 en 4 volgorde omgewisseld.
 
Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kwaliteitscholen diensten levert aan de "licentienemer" van Kwaliteitscholen. 
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2. Overeenkomsten 
Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Kwaliteitscholen bindend. 

 

Artikel 3. Offertes 
1. Alle offertes c.q. aanbiedingen, prijslijsten, levertijden, etc. van Kwaliteitscholen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. 
2. Offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen. 
3. Scholen die halverwege een schooljaar instappen betalen voor een volledige licentie. 
4. Bij een upgrade vervallen de oude prijsafspraken en wordt een nieuwe offerte aangeboden.

 

Artikel 4. Wijzigingen 
1. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór het gebruikmaken van de diensten van Kwaliteitscholen een wijziging van de prijs optreedt, zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien dit zich voordoet binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. 
2. Overige wijzigingen in de overeenkomst met Kwaliteitscholen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Kwaliteitscholen en de licentienemer zijn overeengekomen.

3. Indien een bestuur of een school van een basislicentie overstapt naar een pluslicentie gelden de prijzen die voor dat moment van toepassing zijn.


Artikel 5. Meerwerk 
Voor zover Kwaliteitscholen ten behoeve van de licentienemer diensten dient te leveren, uit welken hoofde dan ook, welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn inbegrepen, of kosten ontstaan doordat de licentienemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan worden deze diensten en/of kosten als meerwerk beschouwd en bij licentienemer extra in rekening gebracht. Daarvan zal vooraf melding worden gemaakt, zodat de licentienemer ervan op de hoogte is en ermee instemt.


Artikel 6. Levering 
1. Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde diensten, onverminderd het bepaalde in artikel 5. Kwaliteitscholen is bij deze levering afhankelijk van de door licentienemer ingevoerde data, in het bijzonder die van onderzoeken. Licentienemer heeft zich daarvoor opgegeven en is bekend met de termijn waarop deze data moeten worden ingevoerd. 
2. Kwaliteitscholen is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van licentienemer vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens met de levering een aanvang te maken. 
3. Kwaliteitscholen heeft een helpdesk waar klanten van 9.00 - 16.30 naar kunnen bellen. 
4. Verzoeken via mail worden, indien mogelijk, op werkdagen binnen 24 uur beantwoord. 
5. De termijn voor het oplossen van een vraag is sterk afhankelijk van de technische consequenties.
6. Scholen kunnen particuliere wensen indienen, deze kunnen tegen betaling worden uitgevoerd. Indien er meer scholen gebruik van de extra toepassing kunnen maken, kan er onderzocht worden of Kwaliteitscholen dat zonder meerkosten laat ontwikkelen. Dit zal moeten worden ingepland en de termijn van de invoer gaat in goed overleg en zal duidelijk gecommuniceerd worden. 


Artikel 7: Webservice / Verplichtingen van de licentienemer 
1. Bij de uitvoering van de overeenkomst(en) waarbij Kwaliteitscholen een licentienemer toegang tot www.kwaliteitscholen.nl verleent, gelden een aantal regels. Zowel Kwaliteitscholen als licentienemer zullen zich aan deze regels houden. Indien licentienemer (één van) de regels overtreedt en, ondanks schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is Kwaliteitscholen gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst - aldus buiten rechte - te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Kwaliteitscholen ter zake van schadevergoeding, alsmede - en niet in de laatste plaats - houdt Kwaliteitscholen recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. Wanneer licentienemer niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van Kwaliteitscholen , om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft Kwaliteitscholen  tevens het recht om licentienemer uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat Kwaliteitscholen jegens licentienemer schadeplichtig wordt. 
2. Het is licentienemer niet toegestaan om: 
A. zich te gedragen in strijd met de netetiquette; 
B. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
C. zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie, die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is; 
D. zich bezig te houden met het zogenaamde "hacken" waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van derden; 
E. reclame, berichten en meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als "spamming"; 
F. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Kwaliteitscholen  of derden; 
G. willens en wetens virussen te verspreiden, of zonder daarvoor een anti-virus-programma te gebruiken; 
H. zodanig gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Kwaliteitscholen wordt verhinderd, dan wel dat door andere licentienemers van Kwaliteitscholen in het gebruik van de diensten worden gehinderd. 
3. Licentienemer vrijwaart Kwaliteitscholen ter zake van eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de manier waarop licentienemer gebruik maakt van de door Kwaliteitscholen geleverde hostingservices. 
4. Licentienemer zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van Kwaliteitscholen, onverminderd het recht van Kwaliteitscholen om het behoud van haar copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door licentienemer uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt. 
5. Kwaliteitscholen is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid/ toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Kwaliteitscholen. 
6. In verband met hetgeen in het vorige beding is opgenomen, kan het voorkomen dat beschikbaarheid van het internet niet altijd volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week fulltime.


Artikel 8: Reclames 
1. Licentienemer is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. (aanvang van) levering van de diensten tot controle ervan over te gaan. Indien licentienemer zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient licentienemer Kwaliteitscholen binnen 72 uur hiervan op de hoogte te stellen. 
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijn aan Kwaliteitscholen kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de diensten geacht goed te zijn uitgevoerd. 
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van licentienemer niet op. 
4. Kwaliteitscholen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 
5. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.


Artikel 9. Aansprakelijkheid en Garantie 
1. Kwaliteitscholen kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, 
behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Kwaliteitscholen inschakelt. 
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Kwaliteitscholen - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde / uit te voeren diensten. 
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Kwaliteitscholen nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het licentienemerbedrag dat jaarlijks wordt betaald. 
4. Kwaliteitscholen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Zij houdt zich net als de licentienemer aan de netetiquette; pleegt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; maakt zich niet schuldig aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie, die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is; beveiligt het internetsysteem tegen zogenaamde "hacken", waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, volgens de technieken die daarvoor vigerend zijn en onthoudt zich van reclame, berichten en meningen die kan worden aangemerkt als "spamming". De server van Kwaliteitscholen wordt gehost (“dedicated hosting”) door Accensys (zie www.accensys.nl). 
5. Licentienemer verliest diens rechten jegens Kwaliteitscholen en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Kwaliteitscholen  tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: 
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Kwaliteitscholen strijdig gebruik van de afgeleverde zaken en/of diensten door licentienemer; 
B. voormelde schade is ontstaan doordat licentienemer niet conform de door Kwaliteitscholen gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; 
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens licentienemer aan Kwaliteitscholen  zijn verschaft en/of voorgeschreven.


Artikel 10. Betaling 
1. Alle vermelde en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 
2. Betaling geschiedt volgens de door Kwaliteitscholen vastgestelde termijnen en na toezending van een factuur.

3. Betaling dient binnen 21 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn of een gezamenlijk overeengekomen termijn niet volledig is betaald: 
A. zal licentienemer aan Kwaliteitscholen een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. 
B. zal licentienemer, na daartoe door Kwaliteitscholen te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van euro 135,00. 
5. Ter keuze van Kwaliteitscholen kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 
6. Indien licentienemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Kwaliteitscholen bevoegd de nakoming van de jegens licentienemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Dan wel licentienemer na deze voorafgaand schriftelijk te hebben gewaarschuwd, af te sluiten van het systeem en/of een domeinnaam op te heffen, zonder voor de gevolgen hiervan aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Kwaliteitscholen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van licentienemer te twijfelen.
7. Door licentienemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt licentienemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendommen 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur en andere materialen zoals onderzoeksanalyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij Kwaliteitscholen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Licentienemer verkrijgt, nadat aan alle betalingsverplichtingen jegens Kwaliteitscholen zijn voldaan, een gebruiksrecht op de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwaliteitscholen niet aan derden overdraagbaar.


Artikel 12. Geheimhouding en beveiliging 
1. Kwaliteitscholen zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de licentienemer, waarvan duidelijk is dat de licentienemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst. 
2. Kwaliteitscholen zal zich inspannen om de levering van haar dienst zo goed en zorgvuldig te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ter dienst staande technische middelen. Kwaliteitscholen draagt zorg voor de beschikbaarheid van de server, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Kwaliteitscholen staat niet garant voor de aan haar geleverde diensten van derden. 
3. De licentienemer dient zijn/haar wachtwoord(en) dusdanig te kiezen en regelmatig te veranderen dat derden geen (ongeoorloofd) gebruik kunnen maken van het account van de licentienemer.

4. Kwaliteitscholen garandeert de anonimiteit van de individuele gebruikers bij anonieme onderzoeken. Met andere woorden, niemand (ook geen directieleden, bestuursleden of anderszins) krijgt bij anonieme onderzoeken de resultaten te zien van individuele gebruikers.


Artikel 13. Overmacht 
1. In geval nakoming van datgene waartoe Kwaliteitscholen krachtens de met licentienemer gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Kwaliteitscholen, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Kwaliteitscholen ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Kwaliteitscholen, is Kwaliteitscholen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens licentienemer gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is licentienemer gehouden aan diens verplichtingen jegens Kwaliteitscholen tot aan dat moment te voldoen. 
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door personeel of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen; stroomuitval of -storing alsmede wegens onderhoud aan apparatuur en/of software, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Kwaliteitscholen, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.


Artikel 14. Ontbinding 
1. Kwaliteitscholen is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de licentienemer valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de licentienemer de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze - indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt - te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de licentienemer gehouden te betalen. 
2. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de licentienemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. 

3. Opzegging van het contract dient voor aanvang van het nieuwe schooljaar te geschieden, uiterlijk 1 augustus. Na 1 augustus ontstaat een betalingsverplichting.

4. Tussentijdse ontbinding door de licentienemer is niet mogelijk.


Artikel 15. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter 
1. De overeenkomst tussen Kwaliteitscholen en de licentienemer wordt beheerst door Nederlands recht. 
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Kwaliteitscholen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Kwaliteitscholen gevestigd is, tenzij de Kantonrechter ter zake bevoegd is. 3. In geval licentienemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat Kwaliteitscholen aan licentienemer kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, licentienemer kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.


Artikel 16. Toegang tot de internettoepassing 
1. Kwaliteitscholen gaat alleen een verbintenis aan met een school, niet met een daarvan afgeleide instantie, als een ouderraad of medezeggenschapsraad. 
2. Alleen de school krijgt toegang tot de internettoepassing, het is aan de school om ook derden daarvoor toegang te verlenen. 
3. De toegang tot internet is gedurende de periode dat een licentie-overeenkomst is aangegaan. In de regel is dat niet langer dan één schooljaar. Bij verlenging van de licentie blijven de oude gegevens bewaard en beschikbaar voor de school. 
4. Indien een school de licentie niet verlengt, heeft Kwaliteitscholen het recht de toegang tot de internettoepassing te sluiten.

 

Artikel 17: Bewaarprocedure
1. Er worden in Kwaliteitscholen allerlei soorten van data opgeslagen: van persoonsgegevens; van resultaten op vragenlijsten; van het Bekwaamheidsdossier. De bewaarprocedure van deze gegevens is verschillend. 
2. Van persoonsgegevens: Kwaliteitscholen adviseert jaarlijks de contactpersoon van het bevoegd gezag om de gegevens van leerlingen (en ouders) en medewerkers die de school verlaten te blokkeren, dan wel te anonimiseren. Indien men de leerlingen en/of ouders na twee jaar wil bevragen voor een schoolverlatersonderzoek, dan kan men eerst kiezen voor blokkeren en in een later stadium, na dat onderzoek, voor anonimiseren. Medewerkers en externen kan men naar keuze op elk tijdstip anonimiseren. De handelingsbevoegdheid voor blokkeren dan wel verwijderen ligt bij het bevoegd gezag van de school. Elk jaar stuurt Kwaliteitscholen een e-mail naar de contactpersonen met uitleg over deze bewaarprocedure, daar is een uitleg “Wbp-checklist voor onderwijsinstellingen” en een applicatietool voor gemaakt. In de uitleg staat exact vermeld welke persoonsgegevens worden verwijderd. 
3. Van resultaten op vragenlijsten: Kwaliteitscholen heeft geen termijn gezet op de bewaring van onderzoeksdata. Van scholen die de licentie opzeggen worden alle persoonsgegevens verwijderd, door het bevoegd gezag van de school zelf dan wel twee maanden na beëindiging van de licentie door Kwaliteitscholen. De gegevens van onderzoek van scholen worden gebruikt voor de berekening van de benchmark. Deze benchmarkgegevens moeten bewaard blijven, omdat besturen, scholen en individuele personen de ontwikkeling van de school kan volgen. Bovendien moeten sommige gegevens bewaard worden voor de inspectie. Indien een bevoegd gezag stopt met de licentie, dan worden de gegevens van gebruikers geanonimiseerd, zoals hiervoor beschreven in artikel 17 lid 2. Tevens worden de persoonsgegevens van contactpersonen van het bestuur en de school/scholen verwijderd uit andere applicaties van Kwaliteitscholen. 
4. Van het Bekwaamheidsdossier: de verantwoording en uitvoering van vernietiging van data die opgenomen is in het Bekwaamheidsdossier ligt bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag kan op eigen initiatief en op een zelf gekozen tijdstip gegevens uit het Bekwaamheidsdossier vernietigen. Voor het anonimiseren van de medewerkers verwijzen we naar artikel 17 lid 2.

Privacy Statement

Alle gegevens die door Kwaliteitscholen worden verzameld in de site www.kwaliteitscholen.app, maar ook anderszins, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Er worden geen profielgegevens verzameld. De informatie die u invoert in www.kwaliteitscholen.app zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Beveiliging van de website
Om een vragenlijst in te vullen maakt men gebruik van een eenmalige inlogcode. De medewerkers die willen inloggen doen dat met het e-mailadres en een wachtwoord. Het is aan de gebruiker om de code zodanig te kiezen, dat deze niet makkelijk gekraakt kan worden (dus geen woorden uit het woordenboek en dat soort zaken). Men kan ook gebruik maken van Two Factor Authenticatie.

 


 

bottom of page