Sociale Veiligheid Monitoren


Vanaf augustus 2015 wordt de wet Sociale Veiligheid Scholen actief. Schoolbesturen zijn nu verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

 

• het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
• het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
• de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

De Onderwijsinspectie zal hier vanaf augustus 2016 toezicht op gaan houden.

Voor de meeste scholen die werken met Kwaliteitscholen verandert er niet veel, in die zin dat zij al regelmatig onderzoek doen naar de veiligheidsbeleving van leerlingen. In de wet staat dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om jaarlijks te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. Het gaat daarbij niet om één en hetzelfde instrument voor alle scholen. Scholen die al een succesvol instrument gebruiken, kunnen dat blijven inzetten. 

 

In Kwaliteitscholen is een nieuwe pagina Schoolklimaat & Veiligheid toegevoegd. Scholen kunnen deze resultaten gebruiken als verantwoording naar de inspectie. 

 

 

 

Overzicht vragenlijsten in Kwaliteitscholen met vragen over sociale veiligheid

 

De onderstaande vragenlijsten zijn van belang, zowel voor leerlingen, ouders als medewerkers:

 

• Tevredenheid Leerlingen
• Tevredenheid Ouders
• Studiemotivatie en Sociaal Welbevinden
• Quickscan Medewerkersonderzoek (personeel)

In de zin van de wet Sociale Veiligheid, waarbij kengetallen moeten worden aangeleverd van Welbevinden, Ervaren Veiligheid en Aantasting Veiligheid, moet gebruik worden gemaakt van Tevredenheid Leerlingen. Met deze vragenlijst kan een school zowel een smalle als brede versie, die beide "inspectie-proof" zijn, afnemen. 

 

In 2013 is de Pestindicator toegevoegd aan de vragenlijsten. Vanaf schooljaar 2015 is deze nog in te zien bij Tevredenheid Leerlingen en Tevredenheid Ouders. Het is tevens toegevoegd aan Studiemotivatie & Sociaal Welbevinden. Dat laatste is niet-anoniem.

 

Voor klanten is een handleiding beschikbaar hoe de vragenlijsten ingezet kunnen worden en welke plaats de resultaten hebben in de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie. 

 

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).